Plastmed
PLASTMED
ZDROWIE URODA RODZINA
Plastmed Français
Plastmed Nederlands
Plastmed English
Plastmed Polski


Wskaźniki zdrowia rodzinnego

Wskaźniki zdrowia to konkretne obiektywne lub subiektywne miary, które są używane do oceny stanu zdrowia jednostki lub populacji. Służą one monitorowaniu, pomiarowi i analizie różnych aspektów zdrowotnych, co umożliwia lekarzom, badaczom i innym profesjonalistom w dziedzinie zdrowia dokładniejsze zrozumienie i ocenę stanu pacjenta lub społeczności. Wskaźniki zdrowia pomagają nie tylko diagnozować obecne schorzenia, ale również są używane do oceny ryzyka rozwoju chorób oraz do monitorowania efektów działań profilaktycznych i leczniczych. Są ważnym narzędziem w dziedzinie opieki zdrowotnej, umożliwiającym podejmowanie informowanych decyzji w zakresie diagnostyki, leczenia i prewencji. 

Wskaźnik zdrowia demograficznego - wykształcenia, płci, wieku, zawodów

płeć - kobieta ma inne choroby niż mężczyzna,
choroby - inne są w wieku dziecięcym inne w wieku starczym)
zawody - choroby zawodowe
wykształcenie - wykształcenie jest związane z wykonywanym zawodem

Wskaźnik zdrowia somatycznego

umieralność noworodków
przyczyny umieralności noworodków i dzieci starszych
zachorowanie dzieci i przyczyny
zapadalność na choroby zakaźne
prawidłowość rozwoju fizycznego i psychicznego
czy występują wady wrodzone i genetyczne
liczba ciąż, porodów, poronień
występowanie chorób przewlekłych

Wskaźniki zdrowia psychicznego

istnienie czynników ryzyka ( czy występowała choroba psychiczna w rodzinie, alkoholizm, i inne zaburzenia)
wychowywanie w rodzinie niepełnej
rozwody
osoby niepełnosprawne lub przewlekle chore
jedynacy
przestępczość

Wskaźniki zdrowia społecznego

zdrowie społeczne rodziny ? jak spostrzegana jest cala rodzina, status rodziny.
czy rodzina liczy się w środowisku społecznym
stosunek do tradycji, religii, kultury w rodzinie
wywiązywani się z roli społecznej
stosunek do zdrowia i choroby ( odpowiedzialność za zdrowie swoje i najbliższych)
satysfakcja z pracy
występowanie konfliktów w małżeństwie

Czynniki warunkujące zdrowie rodziny

- uwarunkowania makro społeczne
polityka społeczna państwa ( becikowe, próby zatrudniania kobiet )
warunki ekonomiczne
czynniki kulturowe
- uwarunkowania mezo społeczne
- stosunek do instytucji, zawodów medycznych
- uwarunkowania mikro społeczne
- prospołeczne- określają stosunek pacjenta do ludzi
- moralne

Czynniki warunkujące zdrowie rodziny

Biologiczne

-genetycznie zdrowe potomstwo, zabezpieczenie płodności, opieka po porodzie
-ochrona w okresie rozwoju, opieka fizyczna, żywienie
-dostępność pożywienia, utrzymanie tradycji i obyczajów
-ochrona zdrowia, leczenie infekcji zakażeń pasożytniczych, urazów oraz ochrona przed ryzykiem środowiskowym
-warunki do rekreacji

Psychologiczne

-zdrowie emocjonalne członków rodziny
-wzajemna miłość i szacunek wśród członków rodziny
-umiejętność tolerowania sytuacji stresowych i adaptacji w warunkach kryzysu
-umiejętność niesienia wzajemnej pomocy
-umiejętność nawiązania kontaktów poza rodziną

Społeczno ? Kulturowe

-zachowanie tradycyjnych wzorców kulturowych, społecznych i religijnych
-zrozumienie przez rodziną potrzeb społecznych dzieci w różnym wieku
-posiadanie koncepcji norm zachowań oraz chęć nauczania i manifestowania tych norm pozostałym członkom rodziny

Ekonomiczne

-posiadanie umiejętności zawodowych i ich wykorzystanie
-umiejętność wykorzystania zasobów rodzinnych celem zaspokojenia innych potrzeb
-pomoc finansowa wśród członków rodziny

Wychowawcze

-posiadanie odpowiedniego poziomu inteligencji w wykształcenia w celu wypełnienia stosownej roli
związanej z innymi funkcjami rodziny
-kształcenie odpowiednie do pełnienia roli człowieka dorosłego
-wykorzystanie umiejętności wykształcenia i innych cech osobowości2006 plastmed.pl
Osoby online: 113
Zdrowie, ile Cię trzeba cenić ten tylko się dowie, kto Cię stracił ...